id=”hi-149782″>六、四因之病

注云∶外有风寒暑湿,天之四令,无形者也;内有饥饱劳逸,亦人之四令,有形者也。

摄要图

一者,始因气动而内有所成者,谓积聚 瘕,瘤气、瘿气、结核,癫痫。

天地六位藏象之图

二者,始因气动而外有所成者,谓痈肿疮疡,疥癞疽痔,掉〔
〕浮肿,目赤〔胗〕, 肿痛痒。

外有风寒暑湿,属天之四令,无形也。

三者,〔不因气〕动而病生于内者,谓留饮癖食,饥饱劳逸,宿食霍乱,悲恐喜怒,想慕忧结。

内有饥饱劳逸,属天之四令,有形也。

四者,不因气动而病生于外者,谓瘴气魅贼,虫蛇蛊毒,〔蜚〕尸鬼击,〔冲薄〕坠堕,风寒暑湿,〔斫〕射刺割等。

一者,始因气动而内有所成者,谓积聚、
瘕、瘤气、瘿起、结核、狂瞀癫痫。疏曰∶ ,坚也,积也;瘕,气血也。

二者,始因气动而外有所成三者,不因气动而病生于内者,谓留饮、癖食、饥饱、劳损、宿食、霍乱、悲、恐、喜、怒、想慕、忧结之类是也。

四者、不因气动而病生于外者,谓瘴气、贼魅、虫蛇、蛊毒、伏尸、鬼击、冲搏、坠堕、风、寒、暑、湿、斫、射、割刺之类是也。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注