id=”hi-146310″>阴脉阳脉解欧洲杯盘口买球:

前论阳脉候先受,阴脉候后受者,其义本之叔微。叔微于湿温之脉,阳濡而弱,阴小而急,则云先受温,后受湿,以彼准此,义当如是,并以知温脉濡弱也。经意谓邪中于人,其兼及表里者,当阴阳如一,如温疟是。若先受某邪,后又受某邪,则先之兼见于阴者,必退而并于阳,斯后之独见于阴者,乃得而乘于阳。风温、温毒、温疫脉法皆如是。后者之不得陷于阳也,以阳有宿邪也;先者之不得越于阴也,以阴有新邪也。新者欲下不得下,宿者欲上不得上。不得下而因汗之,则宿者随新者以俱升而病剧;不得上而因下之,则新者随宿者以深入而病变。此二变者皆难治。必明于温热之脉法,而后温病可诊也;亦必明于温病之诊法,而后温病可治也。所以温病大法禁汗下偏行之治,而宜汗下并行之治,萎蕤汤汗下并行之方也。由萎蕤而推之他方,思过半矣。

病因病机:盖湿得暑邪,遏抑阳气,故胫冷而腹满,暑挟湿邪郁蒸为热,故头痛妄言多汗,其脉阳濡而弱,阴小而急。许学士以关前为阳,关后为阴。纪氏以浮为阳,沉为阴。罗谦甫云:濡弱见于阳部,湿摶暑也;小急现于阴部,暑摶湿也。然湿伤血,则必小急。暑伤气,则必濡弱。于此知浮为阳,沉为阴者,当矣周禹载曰:《活人书》云:先伤于湿,又中于暑,名曰湿温。许学士云:先受暑后受湿,所言先后感受不同。然湿病则缓,暑中则速,由斯以推,先湿后暑者为确也

证候表现:其症两胫逆冷,胸满,头目痛,妄言多汗。

治则治法:切不可发汗,汗之名重暍死

处方:治宜白虎加苍术汤,如有外邪寒热,加辛凉表药一二味。

出处:《感证集腋》·卷之二(卷)·湿温

原文:周禹载湿温论周禹载曰:《活人书》云:先伤于湿,又中于暑,名曰湿温。许学士云:先受暑后受湿,所言先后感受不同。然湿病则缓,暑中则速,由斯以推,先湿后暑者为确也。其症两胫逆冷,胸满,头目痛,妄言多汗。盖湿得暑邪,遏抑阳气,故胫冷而腹满,暑挟湿邪郁蒸为热,故头痛妄言多汗,其脉阳濡而弱,阴小而急。许学士以关前为阳,关后为阴。纪氏以浮为阳,沉为阴。罗谦甫云:濡弱见于阳部,湿摶暑也;小急现于阴部,暑摶湿也。然湿伤血,则必小急。暑伤气,则必濡弱。于此知浮为阳,沉为阴者,当矣。切不可发汗,汗之名重暍死。治宜白虎加苍术汤,如有外邪寒热,加辛凉表药一二味。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注