id=”hi-7840″>诊脉动止投数疏数死期年月第六

脉一动一止,二日死。

二动一止,三日死。

三动一止,四日死或五日死。

四动一止,六日死。

五动一止,五日死,或七日死。

六动一止,八日死。

七动一止,九日死。

八动一止,十日死。

九动一止,九日死,又云十一日死。

十动一止,立夏死。

十一动一止,夏至死。

十二、十三动一止,立秋死。

十四、十五动一止,立冬死。

二十动一止,一岁死,若立秋死。

二十一动一止,二岁死。

二十五动一止,立冬死。

三十动一止,二岁若三岁死。

三十五动一止,三岁死。

四十动一止,四岁死。

五十动一止,五岁死。

不满五十动一止,五岁死。

脉来五十投而不止者,五脏皆受气,即无病。

脉来四十投而一止者,一脏无气,却后四岁,春草生而死。

脉来三十投而一止者,二脏无气,却后三岁,麦熟而死。

脉来二十投而一止者,三脏无气,却后二岁,桑椹赤而死。

脉来十投而一止者,四脏无气,岁中死。得节不动,出清明日死,远不出谷雨死矣。

脉来五动而一止者,五脏无气,却后五日而死。

脉一来而久住者,宿病在心主中治。

脉二来而久住者,病在肝枝中治。

脉三来而久住者,病在脾下中治。

脉四来而久住者,病在肾间中治。

脉五来而久住者,病在肺支中治。

五脉病,虚羸人得此者,死。所以然者,药不得而治,针不得而及。盛人可治,气全故也。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注