id=”hi-7838″>诊四时相反脉证第四

春三月木王,肝脉治,当先至,心脉次之,肺脉次之,肾脉次之。此为四时王相顺脉也。到六月土王,脾脉当先至而反不至,反得肾脉,此为肾反脾也,七十日死。

何谓肾反脾?夏,火王,心脉当先至,肺脉次之,而反得肾脉,是谓肾反脾。期五月、六月,忌丙丁。脾反肝,三十日死。

何谓脾反肝?春,肝脉当先至,而反不至,脾脉先至,是谓脾反肝。期正月、二月,忌甲乙。肾反肝,三岁死。

何谓肾反肝?春肝脉当先至而反不至,肾脉先至是谓肾反肝也。期七月、八月、忌庚辛。肾反心,二岁死。

何谓肾反心?夏,心脉当先至而反不至,肾脉先至,是谓肾反心也。期六月,忌戊己。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注