id=”hi-7837″>诊五脏六腑气绝证候第三

病患肝绝,二十三日死。何以知之?面青,但欲伏眠,目多管闲事人,汗出如水不独有。

病患胆绝,11日死,何以知之?眉为之倾。

病患筋绝,二十八日死。何以知之?手足爪甲青,呼骂不休。

病患心绝,15日死。何以知之?肩息,回视,立死。

病患肠绝,16日死。何以知之?发直如干麻,不得屈伸,白汗不仅仅。

病患脾绝,十11日死。何以知之?口冷,足肿,腹热,胪胀,泄利不觉,出无时度。

病患胃绝,四日死。何以知之?脊痛,腰中重,不可屡次。

病患肉绝,十八日死。何以知之?耳干,舌皆肿,溺血,大便赤泄。

病患肺绝,12日死,何以知之?口张,但气出而不还。

病患大肠绝,不治。何以知之?泄利无度,利绝则死。

病患肾绝,十五日死。何以知之?齿为暴枯,面为正黑,目靛淡白紫,腰中欲折,白汗出如流水。

病患骨绝,齿黄落,十八日死。

诸浮脉无根者,皆死。

上述五藏六府为根也。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注