id=”hi-140264″>葶苈子

气寒.味辛.无毒.主症瘕积聚结气.饮食寒热.破坚逐邪.通利水道.

味辛寒。主症瘕,积聚结气,水饮所结之疾。饮食寒热,破坚逐邪,亦皆水气之疾。

葶苈子气寒.禀天冬寒之水气.入足太阳寒水膀胱经、手太阳寒水小肠经.味辛无毒.得地西方之金味.入手太阴肺经.气味降多于升.阴也.其主症瘕积聚结气者.气结聚而成积.有形可征者谓之症.假物成形者谓之瘕.葶苈入肺.肺主气.而味辛可以散结也.小肠为受盛之官.饮食入肠.寒热之物.皆从此运转.如调摄失宜.则寒热之物积矣.葶苈气寒可以去热.味辛可以散寒.下泄可以去积也.破坚者辛散之功.逐邪者下泄之力.十剂云.泄可去闭.葶苈是也.肺者通调水道.下输膀胱.葶苈入肺入膀胱.辛寒下泄.所以通利也.

通利水道。肺气降则水道自通。

葶苈炒成末蜜丸.大枣同煎.治肺痈喘急.及支饮不得息.同枣肉丸.治通身浮肿.专酒浸.治腹胀积聚.

葶苈滑润而香,专泻肺气,肺为水源,故能泻肺,即能泻水。凡积聚寒热从水气来者,此药主之。大黄之泻从中焦始,葶苈之泻从上焦始。故《伤寒论》中承气汤用大黄,而陷胸汤用葶苈也。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注